Tôi Thích Kiếm Tiền

TIN TỨC SỰ KIỆN NGÀY 19.4.2018

TIN TỨC SỰ KIỆN NGÀY 19.4.2018

01:00 USD Báo cáo Beige Book
02:15 USD Bài Phát Biểu của Dudley, Thành Viên FOMC
03:15 USD Bài Phát Biểu của Quarles, Thành Viên FOMC
05:45 NZD Chỉ Số Giá Tiêu Dùng (CPI) (Quý trên quý) (Quý 1)
05:45 NZD Chỉ Số Giá Tiêu Dùng CPI (Năm trên năm) (Quý 1)
08:30 AUD Thay Đổi Việc Làm (Tháng 3)
08:30 AUD Thay Đổi Việc Làm Toàn Thời Gian (Tháng 3)
08:30 AUD Lòng Tin Kinh Doanh Hàng Quý của NAB
08:30 AUD Tỷ Lệ Thất Nghiệp (Tháng 3)

TIN TỨC SỰ KIỆN NGÀY 19.4.2018
15:30 GBP Doanh Số Bán Lẻ Lõi (Tháng trên tháng) (Tháng 3)
15:30 GBP Doanh Số Bán Lẻ Lõi (Năm trên năm) (Tháng 3)
15:30 GBP Doanh Số Bán Lẻ (Tháng trên tháng) (Tháng 3)
15:30 GBP Doanh Số Bán Lẻ (Năm trên năm) (Tháng 3)
15:40 EUR Đấu Giá Obligacion 10 Năm của Tây Ban Nha
19:00 USD Bài Phát Biểu của Brainard, Thành Viên FOMC
19:30 USD Đề Nghị Trợ Cấp Thất Nghiệp Lần Đầu
19:30 USD Chỉ Số Sản Xuất Fed Philadelphia (Tháng 4)
19:30 USD Việc Làm của Fed Philly (Tháng 4)
19:30 CAD Thay Đổi Việc Làm Phi Nông Nghiệp ADP
20:30 USD Bài Phát Biểu của Quarles, Thành Viên FOMC
23:30 GBP Bài Phát Biểu của Cunliffe, Thành Viên MPC


Categories