Tôi Thích Kiếm Tiền

Settings -> Media (thiết lập media)

Bài này thuộc phần 40 của 48 phần trong serie Học WordPress cơ bản

Các thiết lập này sẽ ảnh hưởng đến chức năng upload tập tin media (hình ảnh/video/nhạc,..) lên nội dung.

Settings -> Media (thiết lập media)

 • Image sizes: Các thiết lập trong này sẽ xác định kích thước ảnh mặc định của WordPress được sinh ra sau khi upload một tấm ảnh lên thư viện.
  • Thumbnail size: Kích thước ảnh loại thumbnail.
   • Crop thumbnail to exact dimensions….: Tạo ảnh thumbnail bằng cách cắt ảnh gốc ra với kích thước giống chính xác so với thiết lập.
  • Medium size: Kích thước ảnh loại medium.
  • Large size: Kích thước ảnh loại large
 • Uploading Files: Thiết lập liên quan tới việc upload tập tin.
  • Organize my uploads into month- and year-based folder: Tự động đưa các tập tin được upload lên vào thư mục với cấu trúc ngày tháng so với thời gian upload.

Xem tiếp bài trong serie

Phần trước: Settings -> Discussion (thiết lập bình luận luận)Phần kế tiếp: Settings -> Permalink (thiết lập đường dẫn tĩnh)

Settings -> Media (thiết lập media) was last modified: Tháng Một 27th, 2015 by Thạch Phạm
hình ảnhWordpress cơ bảnwordpress settings

Categories